Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

Бүри эртэ Хааха
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэл хамбын зальбарал.Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев. 
06:56
Буряад Уласай һүлдэ дуун
07:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном   
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай.
07:12
Соносхол, зарлал
07:21
Үглөөнэй дасхал
Дарханов Фёдор Иванович - Ородой Холбоото Уласай юрэнхы болбосоролой эрхим. Ородой Холбоото Уласай бэе тамирай, Буряад Уласай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэришэн дасхал хэнэ.
07:30
Хүгжэм
07:50
Буряад үгэнүүдэй толи
Худайн голой эхирэд–булагад буряадуудай буряад – ород толи. Данил Наталиновай суглуулбариһаа.
07:51
Хүгжэм
08:00
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Арадай аман зохёолой ехэ баялиг ульгэр түүрээн, суглуулан, саашанхи үедэ дамжуулжа шадаан буряадай мэдээжэ үльгэршэн Маншуд Имегеновэй 175 елэй дурасхаалда зорюулагдаан дамжуулгада Дылыкова Ринчин Сандановна – хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, доцент, Буряадай Гурэнэй Ехэ hургуулиин багша hонин зугаа дэлгэнэ.
08:40
Хүгжэм
09:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном   
Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай.
09:10
Соносхол, зарлал
09:20
Хүгжэм
09:30
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Арадай аман зохёолой ехэ баялиг үльгэр түүрээн, суглуулан, саашанхи үедэ дамжуулжа шадаан буряадай мэдээжэ үльгэршэн Маншуд Имегеновэй 175 елэй дурасхаалда зорюулагдаан дамжуулгада Эхирит - Булагад аймагай Харазаргайн нютагай байгууламжайн гулваа Хинхаев Денис Николаевичтай гарай утасаар холбоо барин зугаалнабди.
09:50
Хүгжэм
10:00
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Арадай аман зохёолой ехэ баялиг үльгэр түүрээн, суглуулан, саашанхи үедэ дамжуулжа шадаан буряадай мэдээжэ ульгэршэн Маншуд Имегеновэй 175 елэй дурасхаалда зорюулагдаан дамжуулгада Эхирит - Булагад аймагай Харазаргайн дунда hургуулиин дээдэ шатайн багша Бадлуева Лариса Апполовна hургуулиин шабинартаяа гарай утасаар холбоо барин зугаална.
10:30
Хүгжэм
11:00
Нютагай домог
"Үльгэртэ хүрэхэ зам" Байгал театрай түсэлэй бэелүүлhэн арадай аман зохёолой мэдээжэ болохо "Шоно баатар"үльгэр.
11:16
Хүгжэм
11:30
Нютагай домог
"Үльгэртэ хүрэхэ зам" Байгал театрай түсэлэй бэелүүлhэн арадай аман зохёолой мэдээжэ болохо "Сагаадай Мэргэн хүбүүн Ногоодой сэсэн басаган хоёр тухай түүхэ" үльгэр.
11:40
Хүгжэм
12:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
12:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
12:13
Соносхол, зарлал
12:23
Хүгжэм
12:30
Сэдьхэлэй гуламта. Амаршалга
12:40
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
"Усть - Ордын үнэн" сониной 70 елдэ зорюулан… Сониной ахамад редактор Васильева Татьяна Викторовна мүнөөнэй коллектив тухай, уншагшад тухайгаа, хэблэл тухай, шэнэ түсэбүүдээрээ хубаалдан зугаална.
13:06
Хүгжэм
13:20
Үлзы утаһан
Эрхүү хотодо Байгал шадархи буряадуудай 4-дэхи форум үнгэрбэ. Энэ суглаанда ямар асуудалнууд шиидхэгдэбэ гэжэ Махачкеев Александр Виссарионович, мэдээжэ сэдхүүлшэнтэй зугаалнабди.
13:50
Хүгжэм
14:10
Сагай эрьесэ. Колесо времени
Усть - Ордын үнэн сониной 70 елдэ зорюулан… Намжилма Гутаповна Цыденова олон елдэ энэ сониндо хүдэлжэ байhан хадаа сониной түүхэ иража, хамта хүдэлаан сэдхүүлшэд тухайгаа зугаална.
14:41
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
15:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
15:13
Соносхол, зарлал
15:23
Хүгжэм
15:30
Сэдьхэлэй гуламта. Амаршалга
15:40
Хүгжэм
16:00
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
Мэдээжэ хүгжэмшэ, ирагуу найрагша, дуушан Баяр Хамаевай "Ши наhанайм талаанши" гэжэ нэрэтэй зохёохы үдэшэ тухай зугаа. Манай айлшад: Баяр Булатович Хамаев, ирагуу найрагша, хүгжэмшэ Цырен Дашиевич Шойжонимаев.
16:50
Хүгжэм
17:00
Асуудал - харюу. Шууд викторина.
17:50
Хүгжэм
18:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
18:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
18:13
Соносхол, зарлал
18:23
Хүгжэм
18:30
Сэдьхэлэй гуламта. Амаршалга
18:40
Хүгжэм
18:50
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Арадай аман зохёолой ехэ баялиг үльгэр түүрээн, суглуулан, саашанхи үедэ дамжуулжа шадаан буряадай мэдээжэ үльгэршэн Маншуд Имегеновэй 175 елэй дурасхаалда зорюулагдаан дамжуулгада Дылыкова Ринчин Сандановна – хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, доцент, Буряадай Гурэнэй Ехэ hургуулиин багша hонин зугаа дэлгэнэ.
19:30
Хүгжэм
19:50
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Арадай аман зохёолой ехэ баялиг үльгэр түүрээн, суглуулан, саашанхи үедэ дамжуулжа шадаан буряадай мэдээжэ үльгэршэн Маншуд Имегеновэй 175 елэй дурасхаалда зорюулагдаан дамжуулгада Эхирит - Булагад аймагай Харазаргайн нютагай байгууламжайн гулваа Хинхаев Денис Николаевичтай гарай утасаар холбоо барин зугаалнабди.
20:10
Хүгжэм
20:20
Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Арадай аман зохёолой ехэ баялиг үльгэр түүрээн, суглуулан, саашанхи үедэ дамжуулжа шадаан буряадай мэдээжэ үльгэршэн Маншуд Имегеновэй 175 елэй дурасхаалда зорюулагдаан дамжуулгада Эхирит - Булагад аймагай Харазаргайн дунда hургуулиин дээдэ шатайн багша Бадлуева Лариса Апполовна hургуулиин шабинартаяа гарай утасаар холбоо барин зугаална.
20:50
Хүгжэм
21:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
21:10
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
21:13
Соносхол, зарлал
21:23
Хүгжэм
21:30
Нютагай домог
"Үльгэртэ хүрэхэ зам" Байгал театрай түсэлэй бэелүүлhэн арадай аман зохёолой мэдээжэ болохо "Алтан Шагай хүбүүн" үльгэр.
21:43
Хүгжэм
21:50
Нютагай домог
"Үльгэртэ хүрэхэ зам" Байгал театрай түсэлэй бэелүүлhэн арадай аман зохёолой мэдээжэ болохо "Дүүдэй Мэргэн баатар" үльгэр.
22:03
Хүгжэм
22:10
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
Мэдээжэ хүгжэмшэ, ирагуу найрагша, дуушан Баяр Хамаевай "Ши наhанайм талаанши" гэжэ нэрэтэй зохёохы үдэшэ тухай зугаа. Манай айлшад: Баяр Булатович Хамаев, ирагуу найрагша, хүгжэмшэ Цырен Дашиевич Шойжонимаев.
23:00
Хүгжэм
23:20
«Алтан Гэрэл». Буддын шажанай дээдэ судар
Буддын  шажаны   дээжэ  судар.     «Даша Чойнхорлин» Заяа  хамбын  нэрэмжэтэ  Буддын  шажанай  Ехэ   сургуулиин  багша  Дандар лама уншана.   
23:39
Хүгжэм
23:59
Үдэшэлгэ
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ