Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Сагай хубаари

06:00
Буддын шажанай саг
Этигэлэй хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
06:56
Буряад Уласай түрын дуулал
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй.
07:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ.   Зурхайн ном 
 Аймагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай.
07:12
Соносхол, зарлал 
   
07:19
Үглөөнэй дасхал
Зоригто Цырендондопов- Этигэл хамбын нааданай абарга
07:25
Зэдын аймагы сүлдэ дуу
"Зэдын соло" үг.М.Чойбоновы, хүгж. В. Пантаевы
07:30
Бадма сэсэг
Россиин эрдэмэй Академиин Хальмагай эрдэмэй түбэй хүшөө болсон бэшэмэл уран зохёолой болон Буддын шажан шэнжэлэлгын тасаг эрхилэгшэ, гүн ухаанай эрдэмэй доктор Биичэн Базарын «Этигэл» номоор хиисэн элидхэл
07:44
Хүгжэм
08:00
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Оросой гайлиин- таможниин хүдэлмэрилэгчэды сайндэрт зорюулсан үдэр. Орон нютагаа буцан ерэхэдэ, гаран очоходо угтан байдаг таможниин түхэреэн хоногы ажалай гурим тухай Наушки постын ахлах инспектор, таможниин албанай майор Ванкеев Баир Владимирович
08:32
Хүгжэм
08:43
Шаляа Чигчиин шаляанууд
08:54
Хүгжэм
09:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном
Нютагы мэдээсэл, цагы уларил, мүнөөдэры зурхай
09:11
Соносхол, зарлал 
   
09:18
Хүгжэм
09:30
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Уласхоорондын сургуулиин номой сангай сайндэртэ зорюулсан үдэр. Зэлтэры дунда сургуулии номы санч Сукнева Ольга Вячеславовна
09:55
Хүгжэм
10:00
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Улан-Удын 63дахи сургуулиин номы сангы дарга Дашиева Сэсэг Мижитовна
10:30
Хүгжэм
10:35
Буряадай соло. Тамирчадтай уулзалга
Олимпиин халаанай хүүгэдэй спортын сургуулиин захирал Алдар Цыренжапович Жамбалов студиин айлчан
11:05
Хүгжэм
11:20
Асуудал харюу
Шууд викторина
12:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном
Нютагы мэдээсэл, цагы уларил, мүнөөдэры зурхай
12:12
Эрдэниин шүхэр. Этигэл  Хамбын  сургаал 
 Үдэр  бүриин  сургаал.   
12:15
Соносхол, зарлал 
   
12:22
Хүгжэм
12:30
Үлзы утас
Агаарай долгиндо гараж байдаг "Поле чудес" дамжуулгада хаваадасан 73 настай Дээдэ Бургалтай нютагаас гарбалтай Михаил Жагбаев хүвүүнтэйгээ студиин айлчад. Хүвүүнь- Буряад Уласай габьяата артист, Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэт Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай дуучан Эдуард Жагбаев
13:05
Хүгжэм
13:20
Номын хурдэ. Колесо Учения
Дамба Даржа Заяевай нэрэтэ университедэй Дуйнхор факультедэй Буян лама
14:00
Хүгжэм
14:15
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Олзо Эрдынеев мүнөөны хүүхэды ажавайдал бүхы талаасань Настя, Бимбацу хоертой хараж үзэх.
14:45
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном      
  Нютагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
15:12
Эрдэниин шүхэр. Этигэл  Хамбын  сургаал 
 Үдэр  бүриин  сургаал.   
15:15
Соносхол, зарлал 
15:22
Хүгжэм
15:30
Бумба. Буряад хэлны хэшээлнүүд
Хэшээл 16. Эдеэ хоол тухай хөөрөө
15:45
Хүгжэм
15:50
Хатан эжы Зэдэмнай
Галина Раднаевагы "Цуута хүнүүсы ажавайдалаас" гэсэн номоос Ород Уласай бэеын тамиры габьяата хүдэлмэрилэгч, Монголы, Ород Уласы тамирын шилдэг ажалчан, Буряад Уласы габьяата соригч, "Эсэгэ оронойнгоо урда аша габьяагай түлөө" хоердохи шатын орденой кавалер, "За трудовую доблесть" медаль авсан, "Заслуженный работник культуры китайско-российского комитета по культуре КНР" гэж тэмдэг авасан, спортын ахамад, Зэдын аймагы хүндэтэй эрхэтэн Анатолий Михайлович Цаганов тухай Сергей Добчинов уншана
16:10
Хүгжэм
16:20
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Бүхыдэлхэйн үлүү таргантай тэмцэлгын үдэр. Мундуу, бүдүүн, тарган явасан зонтой хөөрөө. "Шэнэ үe" образцово театры хүтэлбэрилэгч Соелма Гармаевна Отсорова, "Подснежник" арадай ансамблиин бүжэгы багша Людмила Сергеевна Мансорунова хоер хайшан гэж турсанаа зугаалха.
16:56
Хүгжэм
17:00
Аза. Алагүй, Гандиг хоерой хүгжэмтэ саг
17:54
Хүгжэм
18:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном
     Нютагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай
18:11
Эрдэниин шүхэр. Этигэл  Хамбын  сургаал   
Үдэр  бүриин  сургаал   
18:14
Соносхол, зарлал 
18:21
Хүгжэм
18:31
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Оросой гайлиин- таможниин хүдэлмэрилэгчэды сайндэрт зорюулсан үдэр. Орон нютагаа буцан ерэхэдэ, гаран очоходо угтан байдаг таможниин түхэреэн хоногы ажалай гурим тухай Наушки постын ахлах инспектор, таможниин албанай майор Ванкеев Баир Владимирович
19:03
Хүгжэм
19:20
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Уласхоорондын сургуулиин номой сангай сайндэртэ зорюулсан үдэр. Зэлтэры дунда сургуулии номы санч Сукнева Ольга Вячеславовна
19:45
Хүгжэм
20:10
Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Улан-Удын 63дахи сургуулиин номы сангы дарга Дашиева Сэсэг Мижитовна
20:42
Хүгжэм
21:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ.   Зурхайн ном
     Нютагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай
21:12
Эрдэниин шүхэр. Этигэл Хамбын сургаал
Үдэр  бүриин  сургаал   
21:15
Соносхол,зарлал
21:22
Үлзы утас
Агаарай долгиндо гараж байдаг "Поле чудес" дамжуулгада хаваадасан 73 настай Дээдэ Бургалтай нютагаас гарбалтай Михаил Жагбаев хүвүүнтэйгээ студиин айлчад. Хүвүүнь- Буряад Уласай габьяата артист, Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэт Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай дуучан Эдуард Жагбаев
21:57
Хүгжэм
22:14
Номын хурдэ. Колесо Учения
Дамба Даржа Заяевай нэрэтэ университедэй Дуйнхор факультедэй Буян лама
22:49
Хүгжэм
23:00
Буддын шажаны цаг 
Этигэл хамбын сургаалнууд. Манай ехэ ламанууды тодоруулсан шүтээнүүдтэ мүргэхын тус эрдэм.
23:58
Үдэшэлгэ   
00:00
Оршон  үеын  дуунууд   
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ