Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

10.02.2021

Февралиин 10 Һагба гарагтай, шэнын 29 шорой hуудалтай, 3 хүхэ мэнгэтэй, шарабтар үхэр үдэр.

«Модон Хохимой» муу үдэр: хото барилгын эхи табиха, шүтээн бодхоохо, арамнайлха бэри абаха, үзэл үзүүлхэ, хий мори хиидхэхэ, эд мал үгэхэ, сангай ами нээхэ, хүдөө гаргаха, хүрэнгэ табиха ба тэрэ мэтэ амиды ба

нүгшэhэдэй үйлэнүүдтэ муу. Алибаа ондоо хэрэгүүдые анхаралтайгаар үйлэдэгты.

Шорой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Февралиин 10-ай Yхэр үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, үхэр, луу, нохой ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр буян үйлэдэхэдэ, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, найр наада түрэ хурим үнгэргөөхэдэ, гэр бүлэ бололсоходо, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ, шэнэ гоёолто зүүхэдэ, гэрэй ажалаа бүтээхэдэ, «жабтуй» уншуулхада, хубсаhа эсхэжэ оёходо, сагаа алдангүй хаража ябахада дайсаниие номгодхоходо ба шүтхэрые дарахада һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин могой ба морин жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, бэри оруулхада, басага хадамда үгэхэдэ, мал адууhа худалдажа абахада ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу.

Yhэ абахада муу, hүлдэ тэнэжэ ябашаха.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй шэлбэ-табагайн үе соо, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй шэлбэ-табагайн үе соо, Малай – нарбада. Энэ үдэр һүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ