Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

08.02.2021

Февралиин 8 Даваа гарагтай, шэнын 27 хий hуудалтай, 5 шара мэнгэтэй, улаабтар гахай үдэр.

Хий hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Февралиин 8-ай Гахай үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр шинжэлэн абахада, hахилда хүртэхэдэ, hүлдэ дуудахада, даллга абахада, «жабтуй» уншуулхада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, анда нүхэд, түрэлнүүд болоходо, худалдаа наймаанда, хүрэнгэ табихада ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо, баяжаха.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, бэри оруулхада ба басагаяа хадамда үгэхэдэ муу.

Yhэ абахада олзотой һайн.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй булшан соо, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй булшан соо, Малай – бэлгэ, амида бэедэ. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ