Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

06.02.2021

Февралиин 6 Бимба гарагтай, шэнын 24 уула hуудалтай. 7 улаан мэнгэтэй, хүхэбтэр тахяа үдэр.

Уула hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Февралиин 6-ай Тахяа үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Үхэр, бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Энэ үдэр һанаһан хэрэг сэдьхэлшэлэн түргэн бзтэхэ. Ном номлол бэшэхэдэ, эрдэм номдо һурахада, мүнгөө санда хадалгахада, гэр барихада, хубсаһа эсхэжэ оёходо, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо ба ажалшадтай болоходо һайн.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, дуган субарга барихада, хото барилгын үйлэ эхилхэдэ, томо гэрнүүдые шэнэлжэ гоёоходо, худалдаа наймаанда ба худаг малтажа уhа гаргахада муу. Харгыда гарахада муу, түрэлхитэн муу һони дуулгаха.

Yhэ абахада муу, ехэ үбшэн ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй гуяын мяханай газаа талын хонхорто, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй гуяын мяханай газаа талын хонхорто, Малай – духада (соходо). Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа болохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ