Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

05.02.2021

Февралиин 5 Баасан гарагтай, шэнын 23 уһан hуудалтай, 8 сагаан мэнгэтэй, хүхэ бишэн үдэр.

Уhан hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Февралиин 5-ай Бишэн үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин, хонин, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, даллга абахада, дайсаниие номгодхоходо, «табан харюулга» ба «Жинсэрэг» уншуулхада ба хатуухан үйлэнүүдтэ hайн.

Харин бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Худаг малтажа уһа гаргахада, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба мал адууһа худалдажа абахада муу. Харгыда гарахада муу, хулгайн гайда орохо.

Yhэ абахада һайн, эд эдлэл, эдеэ ундаа олдохо.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – һүүжэ-можодо (баруун хүлэй шэлбын хонхорхой соо), Эхэнэрэй – һүүжэ-можодо (зүүн хүлэй шэлбын хонхорхой соо), Малай – хэлэндэнь. Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа болохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ