Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

04.02.2021

Февралиин 4 Пүрбэ гарагтай, шэнын 22 огторгой hуудалтай, 9 улаан мэнгэтэй, харабтар хонин үдэр.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Февралиин 4-эй Хонин үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Бар, туулай, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр һанаһан хэрэг сэдьхэлшэлэн түргэн бүтэхэ. Эрдэм номдо һурахада, шэнэ хэлэ, зурхай үзэхэдэ, амлал абахада, тангариг үгэхэдэ, гол уһа гарахада, «жабтуй» уншуулхада, хүрэнгэ табихада, инаг амрагтайгаа ушархада ба хэрэгээ бүтээхэ аргы эбын олоходо һайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа, хубсаhа шэмэг олдохо.

Харин үхэр, луу, хонин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бэри абахада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу.

Yhэ абахада һайн, эдеэ ундаа элбэг олдохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун бөөрэ соо, Эхэнэрэй – зүүн бөөрэ соо, Малай – тангалайдань. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ