Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

15.12.2020

Декабриин 15 Мигмар гарагтай, шэнын 1 гал hуудалтай, 6 сагаан мэнгэтэй, хара луу үдэр.

«Бальжиниматай үдэр» –«сог буянай үдэр», ямаршье үйлэ эхилжэ бүтээхэдэ hайн.

Гал hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Декабриин 15-ай Луу үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэдэ, буян үйлэдэхэдэ, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, «жабтуй» уншуулхада, хубсаһа хунар суглуулхада, худаг малтажа уһа гаргахада, амарлингы ба буянтай үйлэнүүдтэ һайн.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба худаг малтажа уһа гаргахада муу. Харгыда гарахада муу, хэрэг бүтэхэгүй.

Үhэ абахада муу, наһан богони болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн хүлэй томо хурган соо, Эхэнэрэй – баруун хүлэй томо хурган соо, Малай – хойто хүлнүүдэй улада. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ