Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

10.12.2020

Декабриин 10 Пүрбэ гарагтай, шэнын 25 огторгой hуудалтай, 2 хара мэнгэтэй, улаабтар гахай үдэр.

«Ехэ Дүйсэн үдэр» - энэ үдэр үйлэдэһэн нүгэл ба буянтнай 1000 дахин нэмэгдэхэ.

«Тэрсүүд гүйхэ үдэр» - лама болоходо, ном шагнахада, Бурханаа тахихада, хэшэг даллга абуулхада, харгыда гарахада, зөөжэ гарахада, бэриин үйлэнүүдтэ, үхэгшэдэй хэрэгүүдтэ муу. Тон энэ үдэр хэхэ болбол, «Жанаг Гагдог» уншуулжа заhаха хэрэгтэй.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Декабриин 10-ай Гахай үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Бар, туулай, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр һанаһан хэрэг сэдьхэлшэлэн түргэн бүтэхэ. Баһа эрдэм номдо һурахада, зурхай үзэхэдэ, үбшэ аргалхада, операци хүүлхэдэ, хэлэ ама дарахада, нүхэдөө урихада, бэри оруулхада ба басагаа хадамда үгэхэдэ, дайсаниие номгодхоходо ба «табан харюулга» уншуулхада hайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа олохо, hанаhан хэрэг бүтэхэ.

Харин үхэр, луу, хонин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба бэеэ һорижо ехэ хүшэлхэдэ муу.

Yhэ абахада муу, нюдэ муудаха, бүрэлзэн улайха.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй тахимда, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй тахимда, Малай – үбсүүндэ. Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа олохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ