Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

09.12.2020

Декабриин 9 Һагба гарагтай, шэнын 24 түмэр hуудалтай, 3 хүхэ мэнгэтэй, улаан нохой үдэр.

Түмэр hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Декабриин 9-эй Нохой үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, үхэр, луу, нохой ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр шинжэлэн абахада, hахилда хүртэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, эм худалдажа абахада, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, дайсаниие номгодхоходо ба хатуухан үйлэнүүдтэ hайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо, баяжаха.

Харин могой ба морин жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада.

Yhэ абахада муу, ехэ үбшэн ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй гуяын мяханай газаа талын хонхорто, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй гуяын мяханай газаа талын хонхорто, Малай – духада (соходо). Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа болохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ