Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

08.12.2020

Декабриин 8 Мигмар гарагтай, шэнын 23 шорой hуудалтай, 4 ногоон мэнгэтэй, хүхэбтэр тахяа үдэр.

Шорой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Декабриин 8-ай Тахяа үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, дуган субарга барихада, буян үйлэдэхэдэ, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэдэ, ламатай ушаржа хэрэгээ бүтээхэдэ, аюулһаа зайлхада, буян хэшэгээ дурдажа ном уншуулхада, «Жинсэрэг» захихада, гэрээ гоёожо дулаалуулхада ба хамтын ажалда ехэ һайн.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Худаг малтажа уһа гаргахада, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба мал адууһа худалдажа абахада һайн.

Үhэ абахада һайн, эд эдлэл, эдеэ ундаа олдохо.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – һүүжэ-можодо (баруун хүлэй шэлбын хонхорхой соо), Эхэнэрэй – һүүжэ-можодо (зүүн хүлэй шэлбын хонхорхой соо), Малай – хэлэндэнь. Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа болохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ