Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад FM радиогой зурхайн ном

22.11.2020

Ноябриин 22 Нима гарагтай, шэнын 8 шорой һуудалтай, 2 хара мэнгэтэй, шарабтар могой үдэр.

«Дүйсэн үдэр» - энэ үдэр үйлэдэһэн нүгэл ба буянтнай 100 дахин нэмэгдэхэ.

Шорой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 22-ой Могой үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр гурбан эрдэни тахихада, Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, эрдэм бэлигээ дээшэлүүлхэдэ, мүнгөө санда хадалгахада, гэр барихада, хубсаһа эсхэжэ оёходо, бэеэ һорижо хүшэлхэдэ, дайсаниие номгодхоходо ба «табан харюулга» уншуулхада һайн.

Харин энэ үдэр аяншалга ба холын зам эхилхэдэ, бэри оруулхада ба басагаа хадамда үгэхэдэ муу. Харгыда гарахада муу, түрэлхитэн муу һони дуулгаха.

Yhэ абахада һайн, наһан ута болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн бөөрэ соо, Эхэнэрэй – баруун бөөрэ соо, Малай – бөөрэ талада. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ