Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

10.11.2020

Ноябриин 10 Мигмар гарагтай, шэнын 25 уула hуудалтай, 5 шара мэнгэтэй, улаабтар могой үдэр.

Уула hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 10-ай Могой үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр дуган субарга барихада, буян үйлэдэхэдэ, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, нүхэдөө ба түрэл гаралаа суглуулхада, худалдаа наймаанда, хүрэнгэ табихада, наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ ба модон шоройн хэрэгүүдтэ һайн. Харгыда гарахада hайн, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба бэеэ һорижо хүшэлхэдэ муу.

Үhэ абахада муу, нюдэ муудаха, бүрэлзэн улайха.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй тахимда, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй тахимда, Малай – үбсүүндэ. Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа олохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ