Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

09.11.2020

Ноябриин 9 Даваа гарагтай, шэнын 24 уһан hуудалтай, 6 сагаан мэнгэтэй, улаан луу үдэр.

Уhан hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 9-эй Луу үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр эрдэм номдо һурахада, зурхай үзэхэдэ, үбшэ аргалхада, операци хүүлхэдэ, нүхэдөө урихада, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, дайсаниие номгодхоходо ба «табан харюулга» уншуулхада һайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа олохо, hанаhан хэрэг бүтэхэ.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада муу.

Yhэ абахада муу, ехэ үбшэн ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй гуяын мяханай газаа талын хонхорто, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй гуяын мяханай газаа талын хонхорто, Малай – духада (соходо). Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа болохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ