Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

05.11.2020

Ноябриин 5 Пүрбэ гарагтай, шэнын 20 гал hуудалтай, 1 сагаан мэнгэтэй, хара хулгана үдэр.

Гал hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 5-ай Хулгана үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Бар, туулай, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр барихада, газар малтахада, дайсаниие номгодхоходо, «Жинсэриг», «табан харюулга» уншуулхада ба дэлгэрүүлхэ үйлэнүүдтэ hайн.

Харин үхэр, луу, хонин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу. Аяншалга, холын харгы эхилхэдэ, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо ба ажалшадтай болоходо муу. Харгыда гарахада муу, хулгайн гайда орохо.

Yhэ абахада муу, үлдэхэ, ундаа хүрэхэ.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун мүрэдэ ба далада, Эхэнэрэй – зүүн мүрэдэ ба далада, Малай – дала, адхаал багта. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ