Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

03.11.2020

Ноябриин 3 Мигмар гарагтай, шэнын 18 модон hуудалтай, 3 хүхэ мэнгэтэй, сагаан нохой үдэр.

Модон hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, хойто зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 3-ай Нохой үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, дасанда үргэл хэхэдэ, буян үйлэдэхэдэ, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ, шэнэ гоёолто зүүхэдэ, хүрэнгэ табихада, дайсаниие номгодхоходо, шүтхэрые дарахада ба хатуухан үйлэнүүдтэ hайн.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Аяншалга, холын зам эхилхэдэ ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу. Харгыда гарахада муу, сэдьхэл зобохо.

Үhэ абахада муу, эд малын гарзатай.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун гарай альганда, Эхэнэрэй – зүүн гарай альганда, Малай – дэлһэндэ, шубуунтан бүлэгэй – залаада. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ