Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

01.11.2020

Ноябриин 1 Нима гарагтай, шэнын 16 уһан һуудалтай, 5 шара мэнгэтэй, шара бишэн үдэр.

Уhан hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 1-эй Бишэн үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр бисалгалда һуухада, тарни тоолоходо, үргэл мүргэл хэхэдэ, Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, инаг амрагтайгаа ушархада, анда нүхэдөө суглуулхада, шэнээр хубсаһа абахада, эд эдеэ оложо суглуулхада, хүрэнгэ табихада, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба амарлингы үйлэнүүдтэ һайн.

Харин энэ үдэр Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, гомдолоо һануулхада, хараал эхилхэдэ ба хэрүүл тэмсэлдэ муу. Харгыда гарахада муу, гасалан хахасал ба ехэ гэм ерэхэ.

Yhэ абахада муу, үбшэн ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – шэлэ хүзүүндэнь ба баруун хасартань, Эхэнэрэй – шэлэ хүзүүндэнь ба зүүн хасартань, Малай – шэлэдэ, мориной далан соонь. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ