Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

31.10.2020

Октябриин 31 Бимба гарагтай, шэнын 15 огторгой hуудалтай, 6 сагаан мэнгэтэй, улаабтар хонин үдэр.

«Дүйсэн үдэр» - энэ үдэр үйлэдэһэн нүгэл ба буянтнай 100 дахин нэмэгдэхэ.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 31-эй Хонин үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Үхэр, бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Энэ үдэр Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, эрдэм номдо һурахада, зурхай үзэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр, дуган субарга барихада, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэдэ, даллга абахада, үбшэ аргалхада, операци хүүлхэдэ, дайсаниие номгодхоходо, хулгай дээрмэгые дарахада, «табан харюулга» уншуулхада ба хатуухан үйлэнүүдтэ hайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа олохо, hанаhан хэрэг бүтэхэ.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Хүүнтэй танилсахада, нүхэрнүүд болоходо, багшалжа эхилхэдэ, ажалаа ба гэр байраа һэльгэхэдэ, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба наһа бараһан хүүнэй үйлэ хэрэг бүтээхэдэ муу.

Yhэ абахада олзотой һайн.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн даладань, наранай шэнгэхэ сагта – бүхы бэедэнь, Эхэнэрэй – баруун даладань, наранай шэнгэхэ сагта – бүхы бэедэнь, Малай – бүхы бэеэрнь. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ