Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

25.10.2020

Октябриин 25 Нима гарагтай, шэнын 9 уула һуудалтай, 3 хүхэ мэнгэтэй, сагаабтар үхэр үдэр.

«Модон Хохимой» муу үдэр: хото барилгын эхи табиха, шүтээн бодхоохо, арамнайлха бэри абаха, үзэл үзүүлхэ, хий мори хиидхэхэ, эд мал үгэхэ, сангай ами нээхэ, хүдөө гаргаха, хүрэнгэ табиха ба тэрэ мэтэ амиды ба нүгшэhэдэй үйлэнүүдтэ муу. Алибаа үйлэ хүлеэгөө hаа болохо.

Уула hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 25-ай Yхэр үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр дасанда үргэл мүргэл хэхэдэ, худалдаа наймаанда, хүрэнгэ табихада, дайсаниие номгодхоходо, суудта үгэхэдэ, «табан харюулга», «жинсэрэг» уншуулхада ба хатуухан үйлэнүүдтэ һайн.

Харин энэ үдэр ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, бэри оруулхада, басага хадамда үгэхэдэ ба наһа бараһан хүүнэй үйлэ хэрэгүүдтэ муу. Харгыда гарахада муу, хулгайн гайда орохо.

Yhэ абахада муу, үбшэн ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн хажуугай хабһанда, Эхэнэрэй – баруун хажуугай хабһанда, Малай – урдахи хүлнүүдэй табгайн улада. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ