Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

22.10.2020

Октябриин 22 Пүрбэ гарагтай, шэнын 6 түмэр hуудалтай, 6 сагаан мэнгэтэй, шара нохой үдэр.

Түмэр hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 22-ой Нохой үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); луу саг (07:40 – 09:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Бар, туулай, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, hүлдэ дуудахада, даллга абахада, шинжэлэн абахада, hахилда хүртэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, эм худалдажа абахада, бэри оруулхада ба басагаа хадамда үгэхэдэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо.

Харин үхэр, луу, хонин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу. Өөрынгөө эд бараа хүүндэ барюулхада ба мүнгөө урьһаар үгэхэдэ муу.

Yhэ абахада һайн, үнгэ зүhэг hайжарха.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн гуяын газаа талын зузаан мяханай хонхорто, Эхэнэрэй – баруун гуяын газаа талын зузаан мяханай хонхорто, Малай – шагайтануудай хонхорто. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ