Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

19.10.2020

Октябриин 19 Даваа гарагтай, шэнын 3 хий hуудалтай, 9 улаан мэнгэтэй, хүхэбтэр хонин үдэр.

«Дашиниматай ба Бальжиниматай үдэр» –«олзо хутагай» ба «сог буянай үдэр», алиншье үйлэ эхилжэ бүтээхэдэ һайн.

Хий hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 19-эй Хонин үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр буян үйлэдэхэдэ, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, даллга абахада, «жабтуй» уншуулхада, найр наада, түрэ хурим үнгэргөөхэдэ, гэр бүлэ болоходо, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ, шэнэ гоёолто зүүхэдэ, гэрээ гоёожо дулаалуулхада, гал гуламтаа үүсхэхэдэ ба дэлгэрүүлхэ үйлэнүүдтэ hайн.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, худаг малтажа уhа гаргахада муу. Харгыда гарахада муу, хэрэг бүтэхэгүй.

Yhэ абахада һайн, эд малтай, баян болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн хүлэй булшанда, Эхэнэрэй – баруун хүлэй булшанда, Малай – хойто хүлнүүдэй шэлбэ соо. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ