Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

18.10.2020

Октябриин 18 Нима гарагтай, шэнын 2 модон һуудалтай, 1 сагаан мэнгэтэй, хүхэ морин үдэр.

Модон hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, хойто зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 18-ай Морин үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Луу жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр лама хувараг болоходо, түшэмэл боложо туршахада, дасанда үргэл хэхэдэ, «жабтуй» уншуулхада, Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, эд эдеэ оложо суглуулхада, хүрэнгэ табихада, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ, шэнэ гоёолто зүүхэдэ, хубсаhа эсхэжэ оёходо ба сагаа хаража ябахада һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин энэ үдэр «Жинсэриг» захихада ба уншуулхада муу.

Yhэ абахада муу, хэлэ ама, хэрүүл тэмсэл ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн хүлэй шэлбэ-табгайн үе соо, Эхэнэрэй – баруун хүлэй шэлбэ-табгайн үе соо, Малай – өөхэн соонь. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ