Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

13.10.2020

Октябриин 13 Мигмар гарагтай, шэнын 26 шорой hуудалтай, 6 сагаан мэнгэтэй, шарабтар үхэр үдэр.

Шорой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 13-ай Yхэр үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, үргэл мүргэл хэхэдэ, шэнээр хубсаһа абахада, эд эдеэ суглуулхада, хүрэнгэ табихада, «жабтуй» уншуулхада, гэрэй ажалаа бүтээхэдэ, хубсаһа эсхэжэ оёходо ба сагаа хаража ябахада һайн.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Аяншалга, холын зам эхилхэдэ, үхэр морёо хүүндэ үгэхэдэ ба худалдахада муу. Харгыда гарахада муу, гасалан хахасал ба ехэ гэм ерэхэ.

Үhэ абахада һайн, жаргал үргэлжэлэн ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэйнь үбдэгтэ, Эхэнэрэй – зүүн хүлэйнь үбдэгтэ, Малай – хүзүүнэй газаа талын хотогорто. Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа ба хүндэ дайруулжа олохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ