Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

12.10.2020

Октябриин 12 Даваа гарагтай, шэнын 25 гал hуудалтай, 7 улаан мэнгэтэй, шара хулгана үдэр.

Гал hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Октябриин 12-ой Хулгана үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); үхэр саг (01:40 – 03:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр hүлдэ дуудахада, даллга абахада, «жабтуй» уншуулхада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, бэри оруулхада, анда нүхэд, түрэлнүүд болоходо, хүрэнгэ табихада, гэрэй ажалаа бүтээхэдэ, хубсаһа эсхэжэ оёходо ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба бэеэ һорижо ехэ хүшэлхэдэ муу.

Yhэ абахада муу, нюдэ муудаха, бүрэлзэн улайха.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй тахимда, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй тахимда, Малай – үбсүүндэ. Эдэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, отолжо, зүү хадхажа

ба хүндэ дайруулжа олохогүй – бэе муудаха, хүсэ шадал алдагдаха ба үбшэн хүрэжэ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ