Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад FM радиогой зурхайн ном

24.11.2020

Ноябриин 24 Мигмар гарагтай, шэнын 10 огторгой hуудалтай, 9 улаан мэнгэтэй, сагаабтар хонин үдэр.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 24-эй Хонин үдэрэй hайн сагууд: бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); могой саг (09:40 – 11:40); бишэн саг (15:40 – 17:40); нохой саг (19:40 – 21:40); гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр дуган субарга барихада, дасанда үргэл хэхэдэ, Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, амлал абахада, тангариг үгэхэдэ, инаг амрагтайгаа ушархада, шэнээр хубсаһа худалдажа абахада, хүрэнгэ табихада, гол уһа гарахада ба «жабтуй» уншуулхада һайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа, хубсаhа шэмэг олдохо.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо ба хатуухан үйлэнүүдтэ һайн.

Үhэ абахада һайн, эршэ хүшэн ехэ болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн мүрэдэ, Эхэнэрэй – баруун мүрэдэ, Малай – шэлэ хүзүүндэ. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ